Aplikace penzion Orlické hory

Úvod

V roce 2011 dodala naše společnost pro penzion Kozí chlívek - Deštné v Orlických horách balenou ČOV Cleanny 40 EO . Dodávka byla provedena dle projektové dokumentace , která byla vypracována ve velkém časovém předstihu , pro nás neznámým projektantem . V projektu byla navržena ČOV s obecnými parametry bez obchodního označení.  Od doby vypracování PD a vlastní realizace penzionu , uběhly  dva roky. Zároveň v této době byly provedeny na  PD  penzionu stavební změny v rozsahu, který navyšoval produkci odpadních vod.  

 Zima 2011

ČOV byla fyzicky uvedena do provozu v září 2011 s tím, že do konce roku v penzionu probíhají víkendové kulinářské akce tipu svatomartinská husa a podobně. Bohužel již při první této akci se ukázalo , že ČOV bude mít problémy :

 1. do provozu bylo uvedeno též wellness  studio , jehož odpadní potrubí bylo  bez vědomí dodavatele  investorem napojeno na nátok ČOV , docházelo k hydraulickému přetížení při každém doplňování pitné vody

2. lapol instalovaný další dodavatelskou firmou , nezajistil dostatečnou separaci tuků , měl nedostatečnou kapacitu a byl blízko objektu tzn. nedošlo k dostatečnému vychlazení odpadních vod před vstupem

3. celková kapacita penzionu společně s obsluhou , počtem vyrobených jídel a prádelnou , daleko přesahovala kapacitu ČOV

Klimatické podmínky již neumožňovaly opatření, která by pomohla situaci řešit. Postupem sezóny se společně s provozovatelem zajišťoval chod ČOV s velkými obtížemi za cenu zvýšených nákladů na provoz. Jednalo se o týdenní vyvážení kalu , trvalý chod dmychadel , nucené dochlazování lapolu a obdenní servis ČOV našimi pracovníky. Do konce zimní sezóny se tedy ČOV provozovala tak ,aby bez ohledu na náklady, došlo k plnění kvalitativních limitů vodoprávního úřadu.

Opatření 2012

Po dlouhých jednáních s investorem se nám podařilo dosáhnout dohody , o rozsahu nápravných opatření.  V té době byla v plném proudu jednání s německou firmou Levapor GmbH o využití jejich bionosičů. Jelikož jsme chtěli mít vlastní zkušenosti s účinností jejich bionosičů , rozhodli jsme je aplikovat na naší problémové ČOV. Použity byly volně ložené polyuretanové bionosiče s podílem aktivního uhlí (nosič o rozměru 20 x 20 x 7mm)  . V aktivační aerované části ČOV byly provedeny technologické úpravy, které udržují bionosiče, pouze  v této části ČOV.  Do začátku zimní sezony jsme provedli zapracování ČOV , tzn. navedli provozní koncentraci kalu na 4,5 kg sušiny /m3 a ověřili mikrobiologickým rozborem zapracování nosičů. Rozbor  . Rozbor potvrdil, že mikroflóra na nosičích je v dostatečném množství , ale též s druhem bakterií , který vyhovuje čistícímu procesu. Následně jsme již podrobně sledovali provoz penzionu a ČOV .
V rámci sledování chodu ČOV jsme zaznamenávali veškeré okolnosti, které mohly mít vliv na chod ČOV , hydrotechnická data a prováděli laboratorní sledování kvality vody.

 Výsledky provozu s Levapor  

 Rozjezd sezony jsme kontrolovali celkem bez větších potíží a ČOV vykazovala požadované hodnoty kvality vody na odtoku. S obavami , jsme očekávali hlavní silvestrovský  týden . Výsledky však byly nad míru uspokojivé a potvrdily se provozem v dalším měsíci lednu 2013. K dnešnímu dni lze konstatovat následující :

1. Bionosiče potvrdili možnost dvojnásobného látkového zatížení ČOV , penzion neměl před aplikací problém s hydraulickým zatížením, ale pouze s látkovým zatížením

2. Bionosiče povrdili stabilizační vyrovnávající schopnost, při velkém nerovnoměrném látkovém zatížení ČOV

3. S rezervou byly plněny limity kvality vody na odtoku z ČOV , požadované vodoprávním úřadem 

4. Stáří kalu se zvýšilo z loňských 12-ti dnů na 58 dnů , to potvrzuje  množství přebytečného kalu a výrazný pokles nákladů na likvidaci kalu

5. Z grafu zobrazujícího kvalitu vody na odtoku v ukazatelích CHSKCr ,NL,  lze jednoznačně vyčíst trend poklesu výsledných hodnot , zároveň lze z grafu zobrazujícího kvalitu vody na nátoku vyhodnotit velkou nerovnoměrnost látkového zatížení ČOV

7. Obavy z možné inhibice účinnosti bionosičů vlivem zvýšeného obsahu tuků a vláknitých nečistot (vlasů) , se nenaplnily. Z našich nosičů se nestaly za 4 měsíce provozu obalené tukové koule, plné vlasů a chlupů. Přesto jsme vyvinuli nové patentované zařízení na redukci obsahu vláknitých nečistot - lapák vlasů . Ten bude napříště instalován, při každé aplikaci Lavaporu.

Závěr

Bionosiče jednoznačně potvrdili deklarovanou funkci německým výrobcem. Na základě těchto výsledků s námi VŠCHT Praha prof. Jeníček uzavřel spolupráci na aplikaci bionosičů v ČR a SR. Jedná se o poloprovozní vyhodnocování účinností na jednotlivých aplikacích. Zároveň lze předpokládat, že lze využít i další vlastnost Levaporu, zvýšení účinnosti nitrifikace vlivem nárůstu nové biomasy v aerobním čištění. 

Grafy - Aplikace penzion Orlické hory