FAQ

V jakém výškovém rozmezí lze upravovat univerzální nástavec?

Univerzální nástavec se standardně dodává s možností nastavení 750 mm až 300 mm.

Musí být dmychadlo spuštěné 24 hodin denně?

V případě ČOV Cleanny je dmychadlo ovládáno spínacími hodinami, které jsou nastaveny z výroby na 15 minut chod a 15 minut stop.

Mohu svést dešťové vody do ČOV?

Dešťové vody se do ČOV pouštět nesmí (došlo by k vyplavování bakterií).

Potřebuji stavební povolení ke stavbě ČOV nebo stačí tzv. ohláška?

V případě ČOV Cleanny s vypouštěním do vod povrchových stačí ohláška (ČOV je certifikována). V případě vypouštění do vod podzemních (vsak), je nutné stavební povolení.

Může ČOV zapáchat?

Ano, nejčastěji z důvodu špatně odvětrané domovní kanalizace, nebo v případě poruchy dmychadla.

Je možné využít vsakovací galerie u rodinného domku, např. za jímku na dešťovou vodu? Několikrát se mi stalo, že se naplnila a voda z okapů se tlačila na povrch.

Obecně lze říci, že toto využití galerie WATGAL je ideální. Nicméně je nutno posoudit geologické podloží, zda voda bude zasakovat. Na tomto základě pak určit velikost nádrže, aby nedocházelo k přeplnění.

Mám septik s kolaudačním rozhodnutím z roku 2001, potřebuji ještě další povolení?

Od 1. 1. 2008 pozbyla platnost všechna povolení vypouštění odpadních vod vydaná do 31. 12. 2001, tedy i to Vaše. Pokud je tedy nemáte prodlouženo, vystavujete se riziku pokuty. Doporučujeme Vám tedy požádat místně příslušný vodoprávní úřad vydání platného povolení.

Jsou bionosiče Levapor použitelné i jiným způsobem?

Ano, naše aktivita se zaměřila na použití bionosičů v systémech čištění odpadní vody, nicméně lze konstatovat, že již existují aplikace využívající vlastnosti Levaporu např. jako vzduchové filtry či filtrační systémy pro úpravu vod.

Jaké doklady budu potřebovat k povolení žumpy cca 8 m3, budu vše vyřizovat i na vodoprávním úřadě?

K povolení jímky bude v mnoha případech stačit ohláška na stavebním úřadě. Jímka by měla být certifikována. Počítá se s tím, že odpadní vody budou vyváženy a likvidovány na ČOV, nežádá se proto o povolení vypouštění odpadních vod vodoprávní úřad. Budete potřebovat nákres stavby, jejího umístění, účel stavby, údaj o tom, kdo jí bude provádět, doklad o vlastnickém nebo užívacím právu k pozemku, to vše pro ohlášení. Co budete potřebovat pro případné stavební povolení, Vám určí stavební úřad. Je třeba také počítat s nutností vyvážení jímky, tedy zabezpečením příjezdu.