Čerpací jímky

Čerpací stanice (čerpací jímka) odpadních vod - balená, celoplastová, je zařízení pro čerpání odpadních vod vznikajících z malých zdrojů znečištění, popřípadě pro čerpání již vyčištěných vod.

POUŽITÍ

Tyto čerpací stanice jsou určeny pro přečerpávání splašků, kalů a vyčištěné odpadní vody z míst, kde není možné využít gravitační kanalizaci. Dále je možné je využít pro rovnoměrný nátok na ČOV.

POPIS A FUNKCE

Základ čerpací stanice tvoří celoplastová kruhová nádrž (šachta), do níž je namontováno čerpadlo a ostatní technologické zařízení (výtlačné potrubí, ventily, plovákové spínače) a elektrorozvaděč umístěný vně nádrže.

Základní technologické schéma čerpací stanice je uvedeno na následujícím obrázku:

Čerpaná kapalina natéká gravitačně přítokovým potrubím do šachty. V případě, že hladina v šachtě dosáhne úrovně hladinového spínače B dojde automaticky ke spuštění čerpadla. V případě poklesu hladiny na úroveň hladinového spínače A dojde automaticky k zastavení čerpadla. V případě, že hladina dosáhne úrovně hladinového spínače C dojde k aktivaci signalizace poruchy. Funkce čerpací stanice je řízena automaticky z elektrorozvaděče. Elektrorozvaděč rovněž umožňuje ovládání chodu čerpadla ručně.

Jednotlivé typy čerpací stanice se liší předpokládaným účelem použití a stavebním řešením. Čerpací stanice typu ČJ 1 jsou určeny především pro použití v gravitačních systémech, čerpací stanice ČJ 2T a ČJ 3TP pro použití v systémech tlakové kanalizace. Stavební řešení jednotlivých typů vyplývá ze specifikace skutečného provedení čerpací stanice.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šachta všech typů čerpacích stanic je tvořena válcovou plastovou nádrží o průměru cca. 800 mm s variabilní výškou max. 2000 mm. Plastová šachta stanice ČJ 3TP je navíc obestavěna prefabrikovanými železobetonovými prvky.

Typ čerpadla a je volen dle požadované kapacity čerpací stanice. Technické údaje konkrétní stanice jsou uvedeny ve specifikaci skutečného provedení čerpací stanice.

Hlučnost čerpací stanice není vyšší, než hlučnost použitých čerpadel - viz. návod k obsluze čerpadla.

Fotogalerie - Čerpací jímky