Domovní ČOV CLEANNY 20 - 100 EO

Jedná se o čistírny odpadních vod (ČOV), které jsou v porovnání s ostatními běžně dostupnými zařízeními na českém trhu za nižší cenu než zařízení, která mají až o 50 % nižší kapacitu.

Do velikosti 300 EO, což ve většině případů lze považovat za počet připojených obyvatel, se "ČOVka" řeší jako plastová popř. nerezová nádrž (kruhová, popř. obdélníková) instalovaná ve stavební jámě na betonovém podkladu. Větší ČOV jsou již budovány do železobetonových nádrží formou technologických vestaveb.

Dnešní legislativa klade na tyto velikosti ČOV také další nároky, co se týče odstraňování znečištění. Důraz se klade na odstranění živin tzn. dusíkatých sloučenin a fosforu. Proto je technologické uspořádání a strojní vybavení podřízeno tomuto požadavku.

Čistírny OVCLEANNY20CLEANNY30CLEANNY40CLEANNY50
Kapacita EO*

8-22

12-33

16-44

20-55

Množství odpadní vody (m3/den)

1,6 - 5,0

2,3 - 7,4

2,7 - 9,9

3,2 - 8,3

Orientační příkon (W)

130

550

750

750

Průměr (mm)

2000

2400

2500

2500

Výška (mm)

2300

2300

2500

3000

Hladina (mm)

1750

1900

2200

2700

Čistírny OVCLEANNY65CLEANNY75CLEANNY85CLEANNY100
Kapacita EO*

26-71

30-82

34-93

40-110

Množství odpadní vody (m3/den)

5,0 - 16

5,6 - 18,5

6,3 - 20,9

6,8 - 24,8

Orientační příkon (W)

750

750

750

750

Průměr (mm)

2 x 2200

2 x 2400

2 x 2400

2 x 2400

Výška (mm)

2550

2550

2700

3000

Hladina (mm)

2150

2150

2300

2600

* 1 EO - ekvivalentní obyvatel s produkcí odpadních vod 150 l/den 

UkazatelPožadované hodnoty ukazatelů znečištění na odtoku dle NV 229/2007 Sb. pro ČOV do 500 EOPrůměrné dosahované hodnoty na odtoku u ČOV VODA při dodržení projektovaného zatížení
"p" [mg/l]"m" [mg/l]"m" [mg/l]
BSK5

40

80

15-25

CHSKCr

150

220

55-90

NL

50

80

15-25

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PRO OSAZENÍ ČOV

Dmychadlo doporučujeme umístit do betonového sloupku s nerezovým uzavíráním, který bude vedle ČOV nebo ho umístit do objektu.

Čistírnu je nutno postavit na podkladní beton o tloušťce 100 mm, vyztužený armovací sítí.

Čistírnu je možné instalovat dle místních podmínek do úrovně terénu bez dalšího statického zajištění. Nádrž reaktoru je staticky dimenzována na obsyp zeminou C 14 (hlinitopísčitá zemina, přirozeně vlhká, ulehlá) o měrné hmotnosti 1.85 t/m3 s úhlem vnitřního tření 36° se základovou spárou max. 2500 mm pod úrovní upraveného terénu. Nádrž není dimenzována na přídavné zatížení např. pojíždějícími vozidly. V případě potřeby je nutno nádrž staticky zajistit např. obetonováním. Postup zasypávání nebo obetonování je uveden v montážním předpisu pro obsypání nebo obetonování ČOV.

Nádrž čistírny je nutno zastropit tak, aby bylo zabráněno přístupu nepovolaných osob k ČOV a bylo možné současně provádět obslužné činnosti. Zastropení musí umožnit přístup k celému průřezu nádrže čistírny. Nádrž ČOV není uzpůsobena ke vstupu osob.

Vedení přívodu vzduchu je odvozeno od možného umístnění vzduchové pumpy. Vzduchovou hadici vedoucí z dmychadla do rozvodného rozvaděče v ČOV, je nutno uložit do chráničky průměrně min. 60 mm. Délka hadice by měla být volena co nejkratší, max. 15 m

Nátokové a odtokové potrubí je standardně vyráběno v dimenzi DN 150

PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ ČOV

Pro instalaci ČOV je nutno předem připravit podkladní beton ve vyhloubené stavební jámě, která je přibližně o 1 - 3 m větší (podle velikosti ČOV) než jsou půdorysné rozměry čistírny, pokud to terén a složení vrstev zeminy dovolují. Dále je nutno zajistit kryté prostory pro umístnění vzduchové pumpy, elektroskříně a kabel, který bude zapojen od hlavního rozvaděče objektu k plánovanému umístnění elektroskříně. Následně dostatečné množství čisté vody pro napuštění ČOV.

PŘÍPRAVA ELEKTRO

V blízkosti plánovaného umístění elektroskříně instalovat zásuvku 230/400 V, která je jištěna samostatným jističem 230 / 400 V, 4 - 16 A v hlavním rozvaděči objektu. Z elektroskříně je propojení k dmychadlu.

KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Čistírnu podle zatížení bude nutné odkalovat - ( předpoklad 2 x za rok), časový harmonogram bude určen dle vyhodnocení zkušebního provozu. Biologický přebytečný kal je aerobně stabilizovaný a je nutné ho likvidovat se souhlasem vodohospodářského orgánu. Kalové pole bude nutné určit (zabezpečí investor).

PROVZDUŠŇOVÁNÍ ČISTIČKY

Provzdušňování aktivační nádrže je zajištěno pomocí dmychadla, které je spínáno na základě spínacích hodin.

PROVOZNÍ NÁKLADY

Během začátku zkušebního provozu se rozsah obsluhy úměrně zvýší. Opravy, servis a větší údržbu ČOV budou provádět specialisté servisních organizací a určení pracovníci provozovatele. Technologické řízení ČOV, vyhodnocování jejího provozu a jejích účinků bude provádět technolog a vodohospodář provozovatele.